Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. märts 2017

5. aprill 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

31. märtsil 2017 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,8 miljardi euro võrra 284,7 miljardi euroni. See oli tingitud kliendi- ja portfellitehingutest, mis korvasid täielikult varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest tulenenud netopositsiooni vähenemise 1,4 miljardi euro võrra.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. märts 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,0 miljardit USA dollarit 4,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 4,1 miljardi euro võrra 305,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,3 miljardi euro võrra 1114,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 42,6 miljardi euro võrra 178,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 122,3 miljardi euro võrra 200,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. märtsil 2017 möödus 32,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 2,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 1,3 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 16,7 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I). Peale selle arveldati teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-II) neljas pakkumine väärtusega 233,5 miljardit eurot ja tähtajaga 1456 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 584 miljardi euro ulatuses (võrreldes 508,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 8,4 miljardi euro võrra 1887,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 31. märts 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 9,6 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 214,4 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot –0,6 miljardit eurot –0,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 24,2 miljardit eurot +0,5 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 75,5 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1457,7 miljardit eurot +13,4 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot –5,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,7 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 102,3 miljardi euro võrra 1048,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2017. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1161,631 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,0691

EUR/JPY: 119,55

SDRid: 1,27 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 404 188 0 22 127
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Nõuded RVFle 77 550 −8 −286
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 245 804 −1 608 −1 128
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 872 1 311 −277
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 203 788 −38
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 203 788 −38
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 784 224 197 408 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 14 755 −17 927 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 769 185 215 376 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 285 −40 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 774 −12 724 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Muud väärtpaberid 305 713 −1 243 −2 887
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 −6 −32
9 Muud varad 245 905 9 920 3 950
Varad kokku 4 100 730 208 176 15 517
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 114 454 3 258 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 632 524 177 396 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 584 014 75 115 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 6 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 15 142 1 078 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 304 809 −36 064 0
  5.1 Valitsussektor 178 894 −42 606 0
  5.2 Muud kohustused 125 915 6 542 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 218 774 65 318 −16
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 043 −1 889 −82
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 393 −1 668 36
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 393 −1 668 36
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0 −215
10 Muud kohustused 229 421 258 −1 819
11 Ümberhindluskontod 412 030 0 17 613
12 Kapital ja reservid 101 091 489 0
Kohustused kokku 4 100 730 208 176 15 517

Kontaktandmed