Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Μαρτίου 2017

5 Απριλίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 22,1 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 284,7 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ λόγω των επιδράσεων της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
30 Μαρτίου 2017 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών 1,0 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 4,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε 305,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,3 δισεκ. ευρώ σε 1.114,5 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 42,6 δισεκ. ευρώ σε 178,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 122,3 δισεκ. ευρώ σε 200,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 32,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 14,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 2,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη πόσο 16,7 δισεκ. ευρώ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-1). Επίσης, διακανονίστηκε η τέταρτη δημοπρασία στο πλαίσιο της δεύτερης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-ΙΙ), ύψους 233,5 δισεκ. ευρώ και διάρκειας 1.456 ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 584 δισεκ. ευρώ (έναντι 508,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 8,4 δισεκ. ευρώ σε 1.887,1 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 31 Μαρτίου 2017 Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις Εβδομαδιαία μεταβολή – Προσαρμογές τέλους τριμήνου
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 9,6 δισεκ. ευρώ - -0,5 δισεκ. ευρώ -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 6,1 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ +0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 214,4 δισεκ. ευρώ +0,4 δισεκ. ευρώ -0,6 δισεκ. ευρώ -0,6 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων 24,2 δισεκ. ευρώ +0,5 δισεκ. ευρώ -0,3 δισεκ. ευρώ -0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα 75,5 δισεκ. ευρώ +1,9 δισεκ. ευρώ -0,0 δισεκ. ευρώ -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 1.457,7 δισεκ. ευρώ +13,4 δισεκ. ευρώ -0,3 δισεκ. ευρώ -5,4 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 99,7 δισεκ. ευρώ - - +0,2 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 102,3 δισεκ. ευρώ σε 1.048,5 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Μαρτίου 2017 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.161,631 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,0691 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 119,55 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,27 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 404.188 0 22.127
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.550 −8 −286
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 245.804 −1.608 −1.128
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 33.872 1.311 −277
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.203 788 −38
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.203 788 −38
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 784.224 197.408 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 14.755 −17.927 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 769.185 215.376 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 285 −40 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 69.774 −12.724 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Λοιποί τίτλοι 305.713 −1.243 −2.887
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.372 −6 −32
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 245.905 9.920 3.950
Σύνολο ενεργητικού 4.100.730 208.176 15.517
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.114.454 3.258 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.632.524 177.396 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 584.014 75.115 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 6 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 15.142 1.078 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 304.809 −36.064 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 178.894 −42.606 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 125.915 6.542 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 218.774 65.318 −16
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.043 −1.889 −82
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.393 −1.668 36
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.393 −1.668 36
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.048 0 −215
10 Λοιπές υποχρεώσεις 229.421 258 −1.819
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 412.030 0 17.613
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 101.091 489 0
Σύνολο παθητικού 4.100.730 208.176 15.517

Εκπρόσωποι Τύπου