Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. marts 2017

5. april 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. marts 2017, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22,1 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,8 mia. euro til 284,7 mia. euro. Denne ændring skyldtes kunde- og porteføljetransaktionerne, der mere end opvejede et fald på 1,4 mia. euro på grund af virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. marts 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,0 mia. USD 4,5 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 4,1 mia. euro til 305,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,3 mia. euro til 1.114,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 42,6 mia. euro til 178,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 122,3 mia. euro til 200,2 mia. euro. Onsdag den 29. marts 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,7 mia. euro, og en ny på 14,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 2,7 mia. euro, og en ny på 1,3 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 16,7 mia. euro, som var tilført under den første række målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I), tilbagebetalt før udløb. Endvidere afvikledes den fjerde auktion i den anden række målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-II) til et beløb på 233,5 mia. euro med en løbetid på 1.456 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 584 mia. euro (mod 508,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 8,4 mia. euro til 1.887,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 31. marts 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser Ugentlig ændring – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af dækkede obligationer 9,6 mia. euro - -0,5 mia. euro -0,0 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 6,1 mia. euro - -0,2 mia. euro +0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 214,4 mia. euro +0,4 mia. euro -0,6 mia. euro -0,6 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 24,2 mia. euro +0,5 mia. euro -0,3 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 75,5 mia. euro +1,9 mia. euro -0,0 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.457,7 mia. euro +13,4 mia. euro -0,3 mia. euro -5,4 mia. euro
Securities Markets Programme 99,7 mia. euro - - +0,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 102,3 mia. euro til 1.048,5 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og ‑priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2017 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.161,631 pr. fine oz.

USD: 1,0691 pr. EUR

JPY: 119,55 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,27 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.188 0 22.127
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.354 −1.616 −1.415
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.550 −8 −286
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 245.804 −1.608 −1.128
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.872 1.311 −277
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.203 788 −38
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.203 788 −38
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 784.224 197.408 0
  5.1 Primære markedsoperationer 14.755 −17.927 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 769.185 215.376 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 285 −40 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.774 −12.724 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.192.838 13.093 −8.798
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.887.124 14.336 −5.911
  7.2 Andre værdipapirer 305.713 −1.243 −2.887
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 −6 −32
9 Andre aktiver 245.905 9.920 3.950
Aktiver i alt 4.100.730 208.176 15.517
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.114.454 3.258 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.632.524 177.396 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.048.498 102.276 0
  2.2 Indlånsfacilitet 584.014 75.115 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 12 6 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 15.142 1.078 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 304.809 −36.064 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 178.894 −42.606 0
  5.2 Andre forpligtelser 125.915 6.542 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 218.774 65.318 −16
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.043 −1.889 −82
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.393 −1.668 36
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.393 −1.668 36
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0 −215
10 Andre forpligtelser 229.421 258 −1.819
11 Revalueringskonti 412.030 0 17.613
12 Kapital og reserver 101.091 489 0
Passiver i alt 4.100.730 208.176 15.517

Medie- og pressehenvendelser