Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. březnu 2017

5. dubna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. března 2017 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22,1 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 1,8 mld. EUR na 284,7 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, které více než vykompenzovaly snížení o 1,4 mld. EUR způsobené vlivy čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. března 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,0 mld. USD 4,5 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 4,1 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,3 mld. EUR na 1 114,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 42,6 mld. EUR na 178,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 122,3 mld. EUR na 200,2 mld. EUR. Ve středu 29. března 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 14,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 2,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 1,3 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 16,7 mld. EUR poskytnutých v rámci první série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I). Dále bylo vypořádáno čtvrté nabídkové řízení druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) ve výši 233,5 mld. EUR se splatností 1 456 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 584 mld. EUR (ve srovnání s 508,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 8,4 mld. EUR na 1 887,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 31. březnu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení Změna za týden – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 9,6 mld. EUR -0,5 mld. EUR -0,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR +0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 214,4 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,6 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 24,2 mld. EUR +0,5 mld. EUR -0,3 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 75,5 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 457,7 mld. EUR +13,4 mld. EUR -0,3 mld. EUR -5,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 102,3 mld. EUR na 1 048,5 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2017 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 161,631 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,0691 USD/EUR

JPY: 119,55 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,27 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 188 0 22 127
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Pohledávky za MMF 77 550 −8 −286
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 245 804 −1 608 −1 128
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 872 1 311 −277
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 203 788 −38
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 203 788 −38
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 784 224 197 408 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 14 755 −17 927 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 769 185 215 376 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 285 −40 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 774 −12 724 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Ostatní cenné papíry 305 713 −1 243 −2 887
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 −6 −32
9 Ostatní aktiva 245 905 9 920 3 950
Aktiva celkem 4 100 730 208 176 15 517
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 114 454 3 258 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 632 524 177 396 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Vkladová facilita 584 014 75 115 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 6 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 15 142 1 078 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 304 809 −36 064 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 178 894 −42 606 0
  5.2 Ostatní závazky 125 915 6 542 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 218 774 65 318 −16
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 043 −1 889 −82
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 393 −1 668 36
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 393 −1 668 36
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0 −215
10 Ostatní pasiva 229 421 258 −1 819
11 Účty přecenění 412 030 0 17 613
12 Kapitál a rezervní fondy 101 091 489 0
Pasiva celkem 4 100 730 208 176 15 517

Kontakty pro média