Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 март 2017 г.

5 април 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 22,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 31 март 2017 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,8 млрд. евро до 284,7 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, които повече от компенсират намалението от 1,4 млрд. евро, дължащо се на ефектите от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 март 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,0 млрд. щатски долара 4,5 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 4,1 млрд. евро до 305,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,3 млрд. евро до 1114,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 42,6 млрд. евро до 178,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 122,3 млрд. евро до 200,2 млрд. евро. На 29 март 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 2,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 1,3 млрд. евро. Освен това 16,7 млрд. евро, предоставени в рамките на първата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-I), бяха изплатени преди падеж. Също така беше извършено плащането по четвъртата тръжна процедура от втората поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-II) на стойност 233,5 млрд. евро с матуритет 1456 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 584 млрд. евро (при 508,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 8,4 млрд. евро до 1887,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 31 март 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания Седмично изменение – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 9,6 млрд. евро -0,5 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро +0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 214,4 млрд. евро +0,4 млрд. евро -0,6 млрд. евро -0,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 24,2 млрд. евро +0,5 млрд. евро -0,3 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 75,5 млрд. евро +1,9 млрд. евро -0,0 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1457,7 млрд. евро +13,4 млрд. евро -0,3 млрд. евро -5,4 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,7 млрд. евро +0,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 102,3 млрд. евро до 1048,5 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 март 2017 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1161,631 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,0691 за 1 евро

Японска йена – 119,55 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,27 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 404 188 0 22 127
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 354 −1 616 −1 415
  2.1 Вземания от МВФ 77 550 −8 −286
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 245 804 −1 608 −1 128
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 872 1 311 −277
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 20 203 788 −38
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 203 788 −38
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 784 224 197 408 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 14 755 −17 927 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 769 185 215 376 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 285 −40 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 69 774 −12 724 0
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 192 838 13 093 −8 798
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 887 124 14 336 −5 911
  7.2 Други ценни книжа 305 713 −1 243 −2 887
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 −6 −32
9 Други активи 245 905 9 920 3 950
Общо активи 4 100 730 208 176 15 517
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 114 454 3 258 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 632 524 177 396 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 048 498 102 276 0
  2.2 Депозитно улеснение 584 014 75 115 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 6 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 15 142 1 078 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 304 809 −36 064 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 178 894 −42 606 0
  5.2 Други задължения 125 915 6 542 0
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 218 774 65 318 −16
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 043 −1 889 −82
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 393 −1 668 36
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 393 −1 668 36
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0 −215
10 Други задължения 229 421 258 −1 819
11 Сметки за преоценка 412 030 0 17 613
12 Капитал и резерви 101 091 489 0
Общо пасиви 4 100 730 208 176 15 517

Данни за контакт за медиите