Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 mars 2017

14 mars 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 mars 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 281,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 mars 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 0,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljarder EUR till 309,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 1 113,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 142,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24,9 miljarder EUR till 52,6 miljarder EUR. Onsdagen den 8 mars 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 25,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 23,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 525,5 miljarder EUR (jämfört med 501,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,3 miljarder EUR till 1 844,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 10 mars 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 10,7 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 213,8 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,8 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 70,4 miljarder EUR +2,1 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 419,4 miljarder EUR +15,6 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner var ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) i stort sett oförändrad på 966,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 325.335 1.486
  2.1 Fordringar på IMF 77.782 −17
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 247.553 1.503
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.638 516
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.686 283
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.686 283
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 578.139 −1.155
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 23.880 −1.373
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 553.809 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 450 218
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 82.666 −812
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.153.799 17.304
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.844.165 18.304
  7.2 Andra värdepapper 309.634 −1.000
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 237.121 1.892
Summa tillgångar 3.839.855 19.514
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.113.760 275
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.491.895 23.758
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 966.322 1
  2.2 Inlåningsfacilitet 525.530 23.748
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 42 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 15.353 3.886
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 257.094 2.643
  5.1 Offentliga sektorn 142.513 2.076
  5.2 Övriga skulder 114.581 566
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 156.986 −11.453
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.977 −1.703
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.789 2.202
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.789 2.202
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 231.721 −94
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.600 0
Summa skulder 3.839.855 19.514

Kontakt för media