Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. marca 2017

14. marec 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. marca 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 281,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. marec 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,9 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 309,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 1.113,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,1 milijarde EUR na 142,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 24,9 milijarde EUR na 52,6 milijarde EUR. V sredo, 8. marca 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 25,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 23,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 525,5 milijarde EUR (v primerjavi s 501,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,3 milijarde EUR na 1.844,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 10. marca 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 10,7 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 213,8 milijarde EUR +0,8 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,8 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 70,4 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.419,4 milijarde EUR +15,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij je ostalo stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) skorajda nespremenjeno na ravni 966,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 325.335 1.486
  2.1 Terjatve do MDS 77.782 −17
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 247.553 1.503
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.638 516
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.686 283
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.686 283
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 578.139 −1.155
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 23.880 −1.373
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 553.809 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 450 218
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 82.666 −812
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.153.799 17.304
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.844.165 18.304
  7.2 Drugi vrednostni papirji 309.634 −1.000
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 237.121 1.892
Skupaj sredstva 3.839.855 19.514
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.113.760 275
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.491.895 23.758
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 966.322 1
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 525.530 23.748
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 42 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 15.353 3.886
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 257.094 2.643
  5.1 Sektor država 142.513 2.076
  5.2 Druge obveznosti 114.581 566
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 156.986 −11.453
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.977 −1.703
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.789 2.202
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.789 2.202
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 231.721 −94
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.600 0
Skupaj obveznosti 3.839.855 19.514

Stiki za medije