Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 marca 2017 roku

14 marca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10.03.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,5 mld EUR, do 281,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9.03.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,5 mld USD 0,9 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld EUR, do 309,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld EUR, do 1113,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,1 mld EUR, do 142,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24,9 mld EUR, do 52,6 mld EUR. W środę 8.03.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 25,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 23,9 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 525,5 mld EUR (wobec 501,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,3 mld EUR, do 1844,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 10.03.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 10,7 mld EUR -0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 213,8 mld EUR +0,8 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,8 mld EUR +0,3 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 70,4 mld EUR +2,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1419,4 mld EUR +15,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie 966,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 325.335 1.486
  2.1 Należności od MFW 77.782 −17
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 247.553 1.503
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.638 516
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.686 283
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.686 283
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 578.139 −1.155
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 23.880 −1.373
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 553.809 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 450 218
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 82.666 −812
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.153.799 17.304
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.844.165 18.304
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.634 −1.000
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 0
9 Pozostałe aktywa 237.121 1.892
Aktywa razem 3.839.855 19.514
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.113.760 275
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.491.895 23.758
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 966.322 1
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 525.530 23.748
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 42 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 15.353 3.886
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 257.094 2.643
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 142.513 2.076
  5.2 Pozostałe zobowiązania 114.581 566
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 156.986 −11.453
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.977 −1.703
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.789 2.202
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.789 2.202
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 231.721 −94
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.600 0
Pasywa razem 3.839.855 19.514

Kontakt z mediami