De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 maart 2017

14 maart 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 maart 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 281,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 maart 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,9 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 309,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 1.113,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 142,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 24,9 miljard naar EUR 52,6 miljard. Op woensdag 8 maart 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 25,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 23,9 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 525,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 501,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,3 miljard naar EUR 1.844,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 10 maart 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,7 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 213,8 miljard +EUR 0,8 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,8 miljard +EUR 0,3 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 70,4 miljard +EUR 2,1 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.419,4 miljard +EUR 15,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties bleef de rekening-courantpositie van tegenpartijen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) vrijwel onveranderd op EUR 966,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 325.335 1.486
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.782 −17
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 247.553 1.503
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.638 516
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.686 283
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.686 283
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 578.139 −1.155
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 23.880 −1.373
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 553.809 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 450 218
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 82.666 −812
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.153.799 17.304
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.844.165 18.304
  7.2 Overige waardepapieren 309.634 −1.000
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 237.121 1.892
Totaal activa 3.839.855 19.514
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.113.760 275
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.491.895 23.758
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 966.322 1
  2.2 Depositofaciliteit 525.530 23.748
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 42 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.353 3.886
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 257.094 2.643
  5.1 Overheid 142.513 2.076
  5.2 Overige verplichtingen 114.581 566
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 156.986 −11.453
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.977 −1.703
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.789 2.202
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.789 2.202
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 231.721 −94
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.600 0
Totaal passiva 3.839.855 19.514

Contactpersonen voor de media