Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. ožujka 2017.

14. ožujka 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. ožujka 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,5 mlrd. EUR na 281,9 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
9. ožujka 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,5 mlrd. USD 0,9 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1 mlrd. EUR na 309,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,3 mlrd. EUR na 1.113,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 2,1 mlrd. EUR na 142,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 24,9 mlrd. EUR na 52,6 mlrd. EUR. U srijedu, 8. ožujka 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 25,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 23,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,5 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 525,5 mlrd. EUR (u odnosu na 501,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,3 mlrd. EUR na 1.844,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 10. ožujka 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 10,7 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 213,8 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,8 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 70,4 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.419,4 mlrd. EUR +15,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih je transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) bilo gotovo nepromijenjeno i iznosilo 966,3 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 325 335 1 486
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 782 −17
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 247 553 1 503
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 638 516
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 686 283
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 686 283
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 578 139 −1 155
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 23 880 −1 373
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 553 809 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 450 218
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 82 666 −812
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 153 799 17 304
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 844 165 18 304
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 309 634 −1 000
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 237 121 1 892
Ukupno imovina 3 839 855 19 514
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 113 760 275
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 491 895 23 758
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 966 322 1
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 525 530 23 748
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 42 9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 15 353 3 886
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 257 094 2 643
  5.1 Opća država 142 513 2 076
  5.2 Ostale obveze 114 581 566
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 156 986 −11 453
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 977 −1 703
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 789 2 202
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 789 2 202
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 231 721 −94
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 600 0
Ukupno obveze 3 839 855 19 514

Kontaktni podatci za medije