Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.3.2017

14.3.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.3.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 281,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.3.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 309,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 1 113,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,1 miljardilla eurolla 142,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24,9 miljardilla eurolla 52,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.3.2017 erääntyi 25,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 23,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 525,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 501,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,3 miljardilla eurolla 1 844,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 10.3.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,7 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 213,8 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,8 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 70,4 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 419,4 miljardia euroa +15,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) oli 966,3 miljardia euroa eli pysyi lähes ennallaan.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 325 335 1 486
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 782 −17
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 247 553 1 503
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 638 516
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 686 283
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 686 283
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 578 139 −1 155
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 23 880 −1 373
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 553 809 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 450 218
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 82 666 −812
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 153 799 17 304
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 844 165 18 304
  7.2 Muut arvopaperit 309 634 −1 000
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 237 121 1 892
Vastaavaa yhteensä 3 839 855 19 514
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 113 760 275
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 491 895 23 758
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 966 322 1
  2.2 Talletusmahdollisuus 525 530 23 748
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 42 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 15 353 3 886
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 257 094 2 643
  5.1 Julkisyhteisöt 142 513 2 076
  5.2 Muut 114 581 566
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 156 986 −11 453
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 977 −1 703
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 789 2 202
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 789 2 202
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 231 721 −94
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 600 0
Vastattavaa yhteensä 3 839 855 19 514

Yhteyshenkilöt