Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 март 2017 г.

14 март 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 март 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 1,5 млрд. евро до 281,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 март 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,9 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 309,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 1113,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 142,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24,9 млрд. евро до 52,6 млрд. евро. На 8 март 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 25,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 23,9 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 525,5 млрд. евро (при 501,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,3 млрд. евро до 1844,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 10 март 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 10,7 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 213,8 млрд. евро +0,8 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,8 млрд. евро +0,3 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 70,4 млрд. евро +2,1 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1 419,4 млрд. евро +15,6 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) практически няма промяна – равнището е 966,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 325 335 1 486
  2.1 Вземания от МВФ 77 782 −17
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 247 553 1 503
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 638 516
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 686 283
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 686 283
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 578 139 −1 155
  5.1 Основни операции по рефинансиране 23 880 −1 373
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 553 809 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 450 218
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 82 666 −812
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 153 799 17 304
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 844 165 18 304
  7.2 Други ценни книжа 309 634 −1 000
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 237 121 1 892
Общо активи 3 839 855 19 514
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 113 760 275
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 491 895 23 758
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 966 322 1
  2.2 Депозитно улеснение 525 530 23 748
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 42 9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 15 353 3 886
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 257 094 2 643
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 142 513 2 076
  5.2 Други задължения 114 581 566
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 156 986 −11 453
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 977 −1 703
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 789 2 202
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 789 2 202
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 231 721 −94
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 600 0
Общо пасиви 3 839 855 19 514

Данни за контакт за медиите