Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 februari 2017

14 februari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 februari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 279,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 februari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 315,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 1 110,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,7 miljarder EUR till 144,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 23,2 miljarder EUR till 88,9 miljarder EUR. Onsdagen den 8 februari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 31,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 29,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 495,8 miljarder EUR (jämfört med 474,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20,1 miljarder EUR till 1 768,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 10 februari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,0 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 211,0 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,3 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 62,9 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 354,2 miljarder EUR +16,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,6 miljarder EUR till 955,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.167 −272
  2.1 Fordringar på IMF 78.418 −235
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.749 −37
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.371 1.692
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.868 −913
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.868 −913
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 584.683 −1.627
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 29.599 −2.046
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 554.494 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 590 419
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 81.437 1.781
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.083.937 19.921
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.768.715 20.070
  7.2 Andra värdepapper 315.222 −149
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 234.008 862
Summa tillgångar 3.770.942 21.443
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.110.923 −440
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.451.066 12.954
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 955.270 −8.589
  2.2 Inlåningsfacilitet 495.763 21.554
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.526 −1.449
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 251.966 14.459
  5.1 Offentliga sektorn 144.183 13.653
  5.2 Övriga skulder 107.783 806
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 144.824 −6.687
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.452 −726
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.939 2.553
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.939 2.553
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 229.552 859
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.014 −78
Summa skulder 3.770.942 21.443

Kontakt för media