Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. februarja 2017

14. februar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. februarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 279,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. februar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,2 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 315,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 1.110,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,7 milijarde EUR na 144,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 23,2 milijarde EUR na 88,9 milijarde EUR. V sredo, 8. februarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 31,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 29,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 495,8 milijarde EUR (v primerjavi s 474,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,1 milijarde EUR na 1.768,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 10. februarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 11,0 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 211,0 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,3 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 62,9 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.354,2 milijarde EUR +16,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,6 milijarde EUR na 955,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.167 −272
  2.1 Terjatve do MDS 78.418 −235
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.749 −37
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.371 1.692
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.868 −913
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.868 −913
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 584.683 −1.627
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 29.599 −2.046
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 554.494 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 590 419
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 81.437 1.781
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.083.937 19.921
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.768.715 20.070
  7.2 Drugi vrednostni papirji 315.222 −149
8 Javni dolg v eurih 26.410 0
9 Druga sredstva 234.008 862
Skupaj sredstva 3.770.942 21.443
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.110.923 −440
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.451.066 12.954
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 955.270 −8.589
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 495.763 21.554
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.526 −1.449
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 251.966 14.459
  5.1 Sektor država 144.183 13.653
  5.2 Druge obveznosti 107.783 806
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 144.824 −6.687
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.452 −726
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.939 2.553
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.939 2.553
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 229.552 859
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.014 −78
Skupaj obveznosti 3.770.942 21.443

Stiki za medije