Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. februáru 2017

14. februára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. februára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 279,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. februára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 315,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 1 110,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,7 mld. EUR na 144,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 23,2 mld. EUR na 88,9 mld. EUR. V stredu 8. februára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 31,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 29,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 495,8 mld. EUR (v porovnaní so 474,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20,1 mld. EUR na 1 768,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 10. februáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 211,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 62,9 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 354,2 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,6 mld. EUR na 955,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 323 167 −272
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 418 −235
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 749 −37
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 371 1 692
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 868 −913
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 868 −913
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 584 683 −1 627
  5.1 Hlavné refinančné operácie 29 599 −2 046
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 554 494 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 590 419
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 81 437 1 781
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 083 937 19 921
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 768 715 20 070
  7.2 Ostatné cenné papiere 315 222 −149
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 234 008 862
Aktíva spolu 3 770 942 21 443
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 110 923 −440
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 451 066 12 954
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 955 270 −8 589
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 495 763 21 554
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 526 −1 449
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 251 966 14 459
  5.1 Verejná správa 144 183 13 653
  5.2 Ostatné záväzky 107 783 806
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 144 824 −6 687
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 452 −726
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 939 2 553
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 939 2 553
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 229 552 859
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 014 −78
Pasíva spolu 3 770 942 21 443

Kontakt pre médiá