De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 februari 2017

14 februari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 februari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 279,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 februari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,2 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 315,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 1.110,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,7 miljard naar EUR 144,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 23,2 miljard naar EUR 88,9 miljard. Op woensdag 8 februari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 31,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 29,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 495,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 474,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20,1 miljard naar EUR 1.768,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 10 februari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,0 miljard - -EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 211,0 miljard +EUR 1,7 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,3 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 62,9 miljard +EUR 1,9 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.354,2 miljard +EUR 16,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,6 miljard naar EUR 955,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.167 −272
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.418 −235
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.749 −37
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.371 1.692
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.868 −913
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.868 −913
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 584.683 −1.627
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 29.599 −2.046
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 554.494 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 590 419
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 81.437 1.781
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.083.937 19.921
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.768.715 20.070
  7.2 Overige waardepapieren 315.222 −149
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 234.008 862
Totaal activa 3.770.942 21.443
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.110.923 −440
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.451.066 12.954
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 955.270 −8.589
  2.2 Depositofaciliteit 495.763 21.554
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.526 −1.449
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 251.966 14.459
  5.1 Overheid 144.183 13.653
  5.2 Overige verplichtingen 107.783 806
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 144.824 −6.687
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.452 −726
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.939 2.553
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.939 2.553
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 229.552 859
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.014 −78
Totaal passiva 3.770.942 21.443

Contactpersonen voor de media