Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. veljače 2017.

14. veljače 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. veljače 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 279,9 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
9. veljače 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,3 mlrd. USD 0,2 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 315,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,4 mlrd. EUR na 1.110,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13,7 mlrd. EUR na 144,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 23,2 mlrd. EUR na 88,9 mlrd. EUR. U srijedu, 8. veljače 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 31,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 29,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,6 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 495,8 mlrd. EUR (u odnosu na 474,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,1 mlrd. EUR na 1.768,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 10. veljače 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 11,0 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 211,0 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,3 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 62,9 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.354,2 mlrd. EUR +16,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 8,6 mlrd. EUR na 955,3 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 167 −272
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 78 418 −235
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 749 −37
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 371 1 692
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 868 −913
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 868 −913
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 584 683 −1 627
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 29 599 −2 046
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 554 494 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 590 419
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 81 437 1 781
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 083 937 19 921
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 768 715 20 070
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 315 222 −149
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 234 008 862
Ukupno imovina 3 770 942 21 443
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 110 923 −440
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 451 066 12 954
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 955 270 −8 589
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 495 763 21 554
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 33 −11
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 8 526 −1 449
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 251 966 14 459
  5.1 Opća država 144 183 13 653
  5.2 Ostale obveze 107 783 806
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 144 824 −6 687
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 452 −726
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 939 2 553
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 939 2 553
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 229 552 859
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 014 −78
Ukupno obveze 3 770 942 21 443

Kontaktni podatci za medije