Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.2.2017

14.2.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.2.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 279,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.2.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 315,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 1 110,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,7 miljardilla eurolla 144,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 23,2 miljardilla eurolla 88,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.2.2017 erääntyi 31,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 29,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 495,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 474,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,1 miljardilla eurolla 1 768,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 10.2.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,0 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 211,0 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,3 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 62,9 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 354,2 miljardia euroa +16,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,6 miljardilla eurolla 955,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 167 −272
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 418 −235
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 749 −37
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 371 1 692
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 868 −913
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 868 −913
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 584 683 −1 627
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 29 599 −2 046
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 554 494 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 590 419
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 81 437 1 781
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 083 937 19 921
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 768 715 20 070
  7.2 Muut arvopaperit 315 222 −149
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 234 008 862
Vastaavaa yhteensä 3 770 942 21 443
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 110 923 −440
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 451 066 12 954
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 955 270 −8 589
  2.2 Talletusmahdollisuus 495 763 21 554
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 526 −1 449
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 251 966 14 459
  5.1 Julkisyhteisöt 144 183 13 653
  5.2 Muut 107 783 806
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 144 824 −6 687
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 452 −726
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 939 2 553
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 939 2 553
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 229 552 859
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 014 −78
Vastattavaa yhteensä 3 770 942 21 443

Yhteyshenkilöt