Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. veebruar 2017

14. veebruar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. veebruaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 279,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. veebruar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 315,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,4 miljardi euro võrra 1110,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,7 miljardi euro võrra 144,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 23,2 miljardi euro võrra 88,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. veebruaril 2017 möödus 31,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 29,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 495,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 474,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,1 miljardi euro võrra 1768,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 10. veebruar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 211,0 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,3 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 62,9 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1354,2 miljardit eurot +16,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,6 miljardi euro võrra 955,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 167 −272
  2.1 Nõuded RVFle 78 418 −235
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 749 −37
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 371 1 692
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 868 −913
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 868 −913
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 584 683 −1 627
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 29 599 −2 046
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 554 494 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 590 419
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 81 437 1 781
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 083 937 19 921
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 768 715 20 070
  7.2 Muud väärtpaberid 315 222 −149
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 0
9 Muud varad 234 008 862
Varad kokku 3 770 942 21 443
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 110 923 −440
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 451 066 12 954
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 955 270 −8 589
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 495 763 21 554
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 526 −1 449
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 251 966 14 459
  5.1 Valitsussektor 144 183 13 653
  5.2 Muud kohustused 107 783 806
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 144 824 −6 687
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 452 −726
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 939 2 553
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 939 2 553
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 229 552 859
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 014 −78
Kohustused kokku 3 770 942 21 443

Kontaktandmed