Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. únoru 2017

14. února 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. února 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 279,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. února 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,2 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 315,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 1 110,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,7 mld. EUR na 144,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 23,2 mld. EUR na 88,9 mld. EUR. Ve středu 8. února 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 31,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 29,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 495,8 mld. EUR (ve srovnání s 474,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20,1 mld. EUR na 1 768,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 10. únoru 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,0 mld. EUR -0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 211,0 mld. EUR +1,7 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,3 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 62,9 mld. EUR +1,9 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 354,2 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,6 mld. EUR na 955,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 167 −272
  2.1 Pohledávky za MMF 78 418 −235
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 749 −37
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 371 1 692
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 868 −913
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 868 −913
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 584 683 −1 627
  5.1 Hlavní refinanční operace 29 599 −2 046
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 554 494 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 590 419
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 81 437 1 781
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 083 937 19 921
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 768 715 20 070
  7.2 Ostatní cenné papíry 315 222 −149
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 0
9 Ostatní aktiva 234 008 862
Aktiva celkem 3 770 942 21 443
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 110 923 −440
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 451 066 12 954
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 955 270 −8 589
  2.2 Vkladová facilita 495 763 21 554
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 526 −1 449
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 251 966 14 459
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 144 183 13 653
  5.2 Ostatní závazky 107 783 806
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 144 824 −6 687
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 452 −726
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 939 2 553
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 939 2 553
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 229 552 859
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 014 −78
Pasiva celkem 3 770 942 21 443

Kontakty pro média