Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 февруари 2017 г.

14 февруари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 февруари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 279,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 февруари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,2 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 315,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. евро до 1110,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 13,7 млрд. евро до 144,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 23,2 млрд. евро до 88,9 млрд. евро. На 8 февруари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 31,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 29,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 495,8 млрд. евро (при 474,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20,1 млрд. евро до 1768,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 10 февруари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 11,0 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,8 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 211,0 млрд. евро +1,7 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,3 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 62,9 млрд. евро +1,9 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1 354,2 млрд. евро +16,9 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,6 млрд. евро до 955,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 167 −272
  2.1 Вземания от МВФ 78 418 −235
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 244 749 −37
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 371 1 692
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 868 −913
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 868 −913
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 584 683 −1 627
  5.1 Основни операции по рефинансиране 29 599 −2 046
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 554 494 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 590 419
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 81 437 1 781
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 083 937 19 921
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 768 715 20 070
  7.2 Други ценни книжа 315 222 −149
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 234 008 862
Общо активи 3 770 942 21 443
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 110 923 −440
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 451 066 12 954
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 955 270 −8 589
  2.2 Депозитно улеснение 495 763 21 554
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −11
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 526 −1 449
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 251 966 14 459
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 144 183 13 653
  5.2 Други задължения 107 783 806
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 144 824 −6 687
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 452 −726
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 939 2 553
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 939 2 553
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 229 552 859
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 014 −78
Общо пасиви 3 770 942 21 443

Данни за контакт за медиите