Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. februarja 2017

7. februar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. februarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 280,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. februar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 4,1 milijarde EUR na 315,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,3 milijarde EUR na 1.111,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 70,7 milijarde EUR na 130,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 69,8 milijarde EUR na 112,1 milijarde EUR. V sredo, 1. februarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 34 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 31,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 474,2 milijarde EUR (v primerjavi s 406,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,3 milijarde EUR na 1.748,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 3. februarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 11,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 209,7 milijarde EUR +2,1 milijarde EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,4 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 61,0 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.337,3 milijarde EUR +17,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 99,4 milijarde EUR - –2,8 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15 milijard EUR na 963,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.439 −190
  2.1 Terjatve do MDS 78.653 −5
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.786 −185
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.679 −1.102
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.782 976
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.782 976
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 586.310 −2.361
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 31.645 −2.349
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 554.494 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 171 −12
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 79.656 −765
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.064.015 14.259
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.748.644 18.335
  7.2 Drugi vrednostni papirji 315.371 −4.076
8 Javni dolg v eurih 26.410 −50
9 Druga sredstva 233.147 −2.036
Skupaj sredstva 3.749.499 8.733
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.111.363 2.330
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.438.113 52.454
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 963.859 −15.028
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 474.209 67.470
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 45 12
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.975 2.315
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 237.507 −67.693
  5.1 Sektor država 130.531 −70.721
  5.2 Druge obveznosti 106.977 3.029
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 151.512 18.517
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.177 −44
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.386 −1.138
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.386 −1.138
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 228.693 1.708
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 100.092 284
Skupaj obveznosti 3.749.499 8.733

Stiki za medije