Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. februáru 2017

7. februára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. februára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. februára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 4,1 mld. EUR na 315,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,3 mld. EUR na 1 111,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 70,7 mld. EUR na 130,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 69,8 mld. EUR na 112,1 mld. EUR. V stredu 1. februára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 34 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 31,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 474,2 mld. EUR (v porovnaní so 406,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,3 mld. EUR na 1 748,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 3. februáru 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 11,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 209,7 mld. EUR +2,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,4 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 61,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 337,3 mld. EUR +17,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR -2,8 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15 mld. EUR na 963,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 323 439 −190
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 653 −5
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 786 −185
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 679 −1 102
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 782 976
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 782 976
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 586 310 −2 361
  5.1 Hlavné refinančné operácie 31 645 −2 349
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 554 494 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 171 −12
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 79 656 −765
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 064 015 14 259
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 748 644 18 335
  7.2 Ostatné cenné papiere 315 371 −4 076
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 −50
9 Ostatné aktíva 233 147 −2 036
Aktíva spolu 3 749 499 8 733
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 111 363 2 330
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 438 113 52 454
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 963 859 −15 028
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 474 209 67 470
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 45 12
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 975 2 315
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 237 507 −67 693
  5.1 Verejná správa 130 531 −70 721
  5.2 Ostatné záväzky 106 977 3 029
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 151 512 18 517
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 177 −44
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 386 −1 138
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 386 −1 138
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 228 693 1 708
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 092 284
Pasíva spolu 3 749 499 8 733

Kontakt pre médiá