Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 lutego 2017 roku

7 lutego 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3.02.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR, do 280,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2.02.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,1 mld EUR, do 315,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,3 mld EUR, do 1 111,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 70,7 mld EUR, do 130,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 69,8 mld EUR, do 112,1 mld EUR. W środę 1.02.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 34 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 31,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 474,2 mld EUR (wobec 406,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,3 mld EUR, do 1748,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 3.02.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 11,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 209,7 mld EUR +2,1 mld EUR -0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 23,4 mld EUR +0,0 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 61,0 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1337,3 mld EUR +17,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 99,4 mld EUR -2,8 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15 mld EUR, do 963,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.061 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.439 −190
  2.1 Należności od MFW 78.653 −5
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.786 −185
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.679 −1.102
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.782 976
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.782 976
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 586.310 −2.361
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 31.645 −2.349
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 554.494 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 171 −12
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 79.656 −765
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.064.015 14.259
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.748.644 18.335
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 315.371 −4.076
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.410 −50
9 Pozostałe aktywa 233.147 −2.036
Aktywa razem 3.749.499 8.733
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.111.363 2.330
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.438.113 52.454
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 963.859 −15.028
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 474.209 67.470
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 45 12
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.975 2.315
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 237.507 −67.693
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 130.531 −70.721
  5.2 Pozostałe zobowiązania 106.977 3.029
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 151.512 18.517
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.177 −44
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.386 −1.138
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.386 −1.138
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 228.693 1.708
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.092 284
Pasywa razem 3.749.499 8.733

Kontakt z mediami