De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 februari 2017

7 februari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 februari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 280,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 februari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 315,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 1.111,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 70,7 miljard naar EUR 130,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 69,8 miljard naar EUR 112,1 miljard. Op woensdag 1 februari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 34 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 31,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 474,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 406,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,3 miljard naar EUR 1.748,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 3 februari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 209,7 miljard +EUR 2,1 miljard -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,4 miljard +EUR 0,0 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 61,0 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.337,3 miljard +EUR 17,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -EUR 2,8 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15 miljard naar EUR 963,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.439 −190
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.653 −5
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.786 −185
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.679 −1.102
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.782 976
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.782 976
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 586.310 −2.361
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 31.645 −2.349
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 554.494 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 171 −12
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 79.656 −765
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.064.015 14.259
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.748.644 18.335
  7.2 Overige waardepapieren 315.371 −4.076
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 −50
9 Overige activa 233.147 −2.036
Totaal activa 3.749.499 8.733
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.111.363 2.330
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.438.113 52.454
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 963.859 −15.028
  2.2 Depositofaciliteit 474.209 67.470
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 45 12
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.975 2.315
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 237.507 −67.693
  5.1 Overheid 130.531 −70.721
  5.2 Overige verplichtingen 106.977 3.029
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 151.512 18.517
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.177 −44
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.386 −1.138
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.386 −1.138
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 228.693 1.708
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.092 284
Totaal passiva 3.749.499 8.733

Contactpersonen voor de media