Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.2.2017

7.2.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.2.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 280,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.2.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 4,1 miljardilla eurolla 315,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 1 111,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 70,7 miljardilla eurolla 130,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 69,8 miljardilla eurolla 112,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.2.2017 erääntyi 34 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 31,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 474,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 406,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,3 miljardilla eurolla 1 748,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 3.2.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 209,7 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,4 miljardia euroa +0,0 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 61,0 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 337,3 miljardia euroa +17,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -2,8 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 15 miljardilla eurolla 963,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 439 −190
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 653 −5
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 786 −185
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 679 −1 102
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 782 976
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 782 976
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 586 310 −2 361
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 31 645 −2 349
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 554 494 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 171 −12
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 79 656 −765
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 064 015 14 259
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 748 644 18 335
  7.2 Muut arvopaperit 315 371 −4 076
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 −50
9 Muut saamiset 233 147 −2 036
Vastaavaa yhteensä 3 749 499 8 733
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 111 363 2 330
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 438 113 52 454
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 963 859 −15 028
  2.2 Talletusmahdollisuus 474 209 67 470
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 45 12
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 975 2 315
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 237 507 −67 693
  5.1 Julkisyhteisöt 130 531 −70 721
  5.2 Muut 106 977 3 029
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 151 512 18 517
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 177 −44
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 386 −1 138
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 386 −1 138
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 228 693 1 708
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 092 284
Vastattavaa yhteensä 3 749 499 8 733

Yhteyshenkilöt