Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. veebruar 2017

7. veebruar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. veebruaril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,1 miljardi euro võrra 280,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. veebruar 2017 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 4,1 miljardi euro võrra 315,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,3 miljardi euro võrra 1111,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 70,7 miljardi euro võrra 130,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 69,8 miljardi euro võrra 112,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. veebruaril 2017 möödus 34 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 31,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 474,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 406,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,3 miljardi euro võrra 1748,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 3. veebruar 2017 Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 11,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 209,7 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 23,4 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 61,0 miljardit eurot +2,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1337,3 miljardit eurot +17,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 99,4 miljardit eurot –2,8 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15 miljardi euro võrra 963,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 323 439 −190
  2.1 Nõuded RVFle 78 653 −5
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 786 −185
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 679 −1 102
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 782 976
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 782 976
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 586 310 −2 361
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 31 645 −2 349
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 554 494 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 171 −12
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 79 656 −765
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 064 015 14 259
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 748 644 18 335
  7.2 Muud väärtpaberid 315 371 −4 076
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 410 −50
9 Muud varad 233 147 −2 036
Varad kokku 3 749 499 8 733
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 111 363 2 330
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 438 113 52 454
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 963 859 −15 028
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 474 209 67 470
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 45 12
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 975 2 315
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 237 507 −67 693
  5.1 Valitsussektor 130 531 −70 721
  5.2 Muud kohustused 106 977 3 029
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 151 512 18 517
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 177 −44
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 386 −1 138
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 386 −1 138
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0
10 Muud kohustused 228 693 1 708
11 Ümberhindluskontod 394 418 0
12 Kapital ja reservid 100 092 284
Kohustused kokku 3 749 499 8 733

Kontaktandmed