Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. únoru 2017

7. února 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. února 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. února 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 4,1 mld. EUR na 315,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,3 mld. EUR na 1 111,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 70,7 mld. EUR na 130,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 69,8 mld. EUR na 112,1 mld. EUR. Ve středu 1. února 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 34 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 31,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 474,2 mld. EUR (oproti 406,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,3 mld. EUR na 1 748,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 3. únoru 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 209,7 mld. EUR +2,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,4 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 61,0 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 337,3 mld. EUR +17,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 99,4 mld. EUR -2,8 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15 mld. EUR na 963,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 439 −190
  2.1 Pohledávky za MMF 78 653 −5
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 786 −185
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 679 −1 102
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 782 976
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 782 976
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 586 310 −2 361
  5.1 Hlavní refinanční operace 31 645 −2 349
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 554 494 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 171 −12
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 79 656 −765
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 064 015 14 259
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 748 644 18 335
  7.2 Ostatní cenné papíry 315 371 −4 076
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 410 −50
9 Ostatní aktiva 233 147 −2 036
Aktiva celkem 3 749 499 8 733
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 111 363 2 330
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 438 113 52 454
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 963 859 −15 028
  2.2 Vkladová facilita 474 209 67 470
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 45 12
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 975 2 315
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 237 507 −67 693
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 130 531 −70 721
  5.2 Ostatní závazky 106 977 3 029
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 151 512 18 517
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 177 −44
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 386 −1 138
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 386 −1 138
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 228 693 1 708
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 092 284
Pasiva celkem 3 749 499 8 733

Kontakty pro média