Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 januari 2017

31 januari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 januari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 280,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 januari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,3 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 319,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 1 109 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,5 miljarder EUR till 201,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 27,3 miljarder EUR till 181,9 miljarder EUR. Onsdagen den 25 januari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 32,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 34 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Torsdagen den 26 januari 2017 förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 5,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljard EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 406,7 miljarder EUR (jämfört med 434,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,4 miljarder EUR till 1 730,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 27 januari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 11,1 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,8 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 207,9 miljarder EUR +1,3 miljarder EUR -0,9 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,5 miljarder EUR +1,0 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 58,8 miljarder EUR +1,9 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 319,9 miljarder EUR +16,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 26,5 miljarder EUR till 978,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.628 −2.088
  2.1 Fordringar på IMF 78.658 −21
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.971 −2.068
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.781 4.429
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.805 −176
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.805 −176
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 588.671 −326
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 33.994 1.664
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 554.494 −2.076
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 183 87
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 80.421 2.283
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.049.756 19.325
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.730.309 19.409
  7.2 Andra värdepapper 319.447 −84
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.460 0
9 Övriga tillgångar 235.183 −2.304
Summa tillgångar 3.740.766 21.143
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.109.033 −1.717
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.385.659 −1.139
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 978.887 26.528
  2.2 Inlåningsfacilitet 406.739 −27.529
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 −137
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.661 −2.009
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 305.200 23.433
  5.1 Offentliga sektorn 201.252 23.521
  5.2 Övriga skulder 103.948 −88
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 132.994 −811
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.221 1.916
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.524 859
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.524 859
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 226.985 611
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 99.808 0
Summa skulder 3.740.766 21.143

Kontakt för media