Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. januarja 2017

31. januar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. januarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 280,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. januar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 319,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 1.109 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,5 milijarde EUR na 201,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 27,3 milijard EUR na 181,9 milijarde EUR. V sredo, 25. januarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 34 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni. V četrtek, 26. januarja 2017, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 5,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 3,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 406,7 milijarde EUR (v primerjavi s 434,3 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,4 milijarde EUR na 1.730,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 27. januarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 11,1 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,8 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 207,9 milijarde EUR +1,3 milijarde EUR –0,9 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 23,5 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 58,8 milijarde EUR +1,9 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.319,9 milijarde EUR +16,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 26,5 milijarde EUR na 978,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 323.628 −2.088
  2.1 Terjatve do MDS 78.658 −21
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.971 −2.068
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 35.781 4.429
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.805 −176
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.805 −176
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 588.671 −326
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 33.994 1.664
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 554.494 −2.076
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 183 87
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 80.421 2.283
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.049.756 19.325
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.730.309 19.409
  7.2 Drugi vrednostni papirji 319.447 −84
8 Javni dolg v eurih 26.460 0
9 Druga sredstva 235.183 −2.304
Skupaj sredstva 3.740.766 21.143
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.109.033 −1.717
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.385.659 −1.139
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 978.887 26.528
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 406.739 −27.529
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 −137
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.661 −2.009
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 305.200 23.433
  5.1 Sektor država 201.252 23.521
  5.2 Druge obveznosti 103.948 −88
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 132.994 −811
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.221 1.916
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.524 859
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.524 859
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 226.985 611
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 99.808 0
Skupaj obveznosti 3.740.766 21.143

Stiki za medije