De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 januari 2017

31 januari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 januari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 280,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 januari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 319,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 1.109 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,5 miljard naar EUR 201,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 27,3 miljard naar EUR 181,9 miljard. Op woensdag 25 januari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 32,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 34 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld. Op donderdag 26 januari 2017 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 5,4 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,4 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 406,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 434,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,4 miljard naar EUR 1.730,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 27 januari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,1 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,8 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 207,9 miljard +EUR 1,3 miljard -EUR 0,9 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 23,5 miljard +EUR 1,0 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 58,8 miljard +EUR 1,9 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.319,9 miljard +EUR 16,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 26,5 miljard naar EUR 978,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.628 −2.088
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.658 −21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.971 −2.068
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.781 4.429
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.805 −176
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.805 −176
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 588.671 −326
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 33.994 1.664
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 554.494 −2.076
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 183 87
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 80.421 2.283
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.049.756 19.325
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.730.309 19.409
  7.2 Overige waardepapieren 319.447 −84
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.460 0
9 Overige activa 235.183 −2.304
Totaal activa 3.740.766 21.143
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.109.033 −1.717
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.385.659 −1.139
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 978.887 26.528
  2.2 Depositofaciliteit 406.739 −27.529
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 −137
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.661 −2.009
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 305.200 23.433
  5.1 Overheid 201.252 23.521
  5.2 Overige verplichtingen 103.948 −88
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.994 −811
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.221 1.916
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.524 859
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.524 859
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 226.985 611
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 99.808 0
Totaal passiva 3.740.766 21.143

Contactpersonen voor de media