Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.1.2017

31.1.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.1.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 280,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.1.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 319,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,7 miljardilla eurolla 1 109 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,5 miljardilla eurolla 201,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 27,3 miljardilla eurolla 181,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.1.2017 erääntyi 32,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 34 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Torstaina 26.1.2017 erääntyi 5,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 3,4 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 406,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 434,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,4 miljardilla eurolla 1 730,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 27.1.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,1 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,8 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 207,9 miljardia euroa +1,3 miljardia euroa -0,9 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,5 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 58,8 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 319,9 miljardia euroa +16,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 26,5 miljardilla eurolla 978,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 323 628 −2 088
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 658 −21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 971 −2 068
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 781 4 429
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 805 −176
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 805 −176
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 588 671 −326
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 33 994 1 664
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 554 494 −2 076
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 183 87
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 80 421 2 283
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 049 756 19 325
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 730 309 19 409
  7.2 Muut arvopaperit 319 447 −84
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 460 0
9 Muut saamiset 235 183 −2 304
Vastaavaa yhteensä 3 740 766 21 143
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 109 033 −1 717
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 385 659 −1 139
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 978 887 26 528
  2.2 Talletusmahdollisuus 406 739 −27 529
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 33 −137
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 661 −2 009
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 305 200 23 433
  5.1 Julkisyhteisöt 201 252 23 521
  5.2 Muut 103 948 −88
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 132 994 −811
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 221 1 916
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 524 859
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 524 859
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 226 985 611
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 99 808 0
Vastattavaa yhteensä 3 740 766 21 143

Yhteyshenkilöt