Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. januar 2017

31. januar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. januar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 280,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. januar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 319,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 1.109 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,5 mia. euro til 201,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 27,3 mia. euro til 181,9 mia. euro. Onsdag den 25. januar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,3 mia. euro, og en ny på 34 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Torsdag den 26. januar 2017 udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 5,4 mia. euro, og en ny på 3,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 406,7 mia. euro (mod 434,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,4 mia. euro til 1.730,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 27. januar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 11,1 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,8 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 207,9 mia. euro +1,3 mia. euro -0,9 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 23,5 mia. euro +1,0 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 58,8 mia. euro +1,9 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.319,9 mia. euro +16,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 26,5 mia. euro til 978,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.628 −2.088
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.658 −21
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.971 −2.068
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.781 4.429
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.805 −176
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.805 −176
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 588.671 −326
  5.1 Primære markedsoperationer 33.994 1.664
  5.2 Langfristede markedsoperationer 554.494 −2.076
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 183 87
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 80.421 2.283
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.049.756 19.325
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.730.309 19.409
  7.2 Andre værdipapirer 319.447 −84
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.460 0
9 Andre aktiver 235.183 −2.304
Aktiver i alt 3.740.766 21.143
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.109.033 −1.717
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.385.659 −1.139
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 978.887 26.528
  2.2 Indlånsfacilitet 406.739 −27.529
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 −137
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.661 −2.009
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 305.200 23.433
  5.1 Offentlig forvaltning og service 201.252 23.521
  5.2 Andre forpligtelser 103.948 −88
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 132.994 −811
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 9.221 1.916
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.524 859
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.524 859
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 226.985 611
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 99.808 0
Passiver i alt 3.740.766 21.143

Medie- og pressehenvendelser