Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. lednu 2017

31. ledna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. ledna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. ledna 2017 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 319,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,7 mld. EUR na 1 109 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,5 mld. EUR na 201,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 27,3 mld. EUR na 181,9 mld. EUR. Ve středu 25. ledna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 34 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 26. ledna 2017 byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 5,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 406,7 mld. EUR (ve srovnání s 434,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,4 mld. EUR na 1 730,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 27. lednu 2017 Změna za týden – nákup Změna za týden – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 11,1 mld. EUR -0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,8 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 207,9 mld. EUR +1,3 mld. EUR -0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,5 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 58,8 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 319,9 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 26,5 mld. EUR na 978,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 628 −2 088
  2.1 Pohledávky za MMF 78 658 −21
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 971 −2 068
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 781 4 429
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 805 −176
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 805 −176
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 588 671 −326
  5.1 Hlavní refinanční operace 33 994 1 664
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 554 494 −2 076
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 183 87
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 80 421 2 283
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 049 756 19 325
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 730 309 19 409
  7.2 Ostatní cenné papíry 319 447 −84
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 460 0
9 Ostatní aktiva 235 183 −2 304
Aktiva celkem 3 740 766 21 143
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 109 033 −1 717
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 385 659 −1 139
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 978 887 26 528
  2.2 Vkladová facilita 406 739 −27 529
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 −137
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 661 −2 009
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 305 200 23 433
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 201 252 23 521
  5.2 Ostatní závazky 103 948 −88
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 132 994 −811
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 221 1 916
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 524 859
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 524 859
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0
10 Ostatní pasiva 226 985 611
11 Účty přecenění 394 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 808 0
Pasiva celkem 3 740 766 21 143

Kontakty pro média