Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 януари 2017 г.

31 януари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 януари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 280,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 януари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 319,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 1109 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 23,5 млрд. евро до 201,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 27,3 млрд. евро до 181,9 млрд. евро. На 25 януари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 32,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 34 млрд. евро с едноседмичен матуритет. На 26 януари 2017 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 5,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 406,7 млрд. евро (при 434,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,4 млрд. евро до 1730,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 27 януари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 11,1 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,8 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 207,9 млрд. евро +1,3 млрд. евро -0,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,5 млрд. евро +1,0 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 58,8 млрд. евро +1,9 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1319,9 млрд. евро +16,9 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 26,5 млрд. евро до 978,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 628 −2 088
  2.1 Вземания от МВФ 78 658 −21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 244 971 −2 068
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 781 4 429
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 805 −176
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 805 −176
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 588 671 −326
  5.1 Основни операции по рефинансиране 33 994 1 664
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 554 494 −2 076
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 183 87
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 80 421 2 283
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 049 756 19 325
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 730 309 19 409
  7.2 Други ценни книжа 319 447 −84
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 460 0
9 Други активи 235 183 −2 304
Общо активи 3 740 766 21 143
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 109 033 −1 717
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 385 659 −1 139
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 978 887 26 528
  2.2 Депозитно улеснение 406 739 −27 529
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −137
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 661 −2 009
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 305 200 23 433
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 201 252 23 521
  5.2 Други задължения 103 948 −88
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 132 994 −811
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 221 1 916
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 524 859
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 524 859
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 226 985 611
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 99 808 0
Общо пасиви 3 740 766 21 143

Данни за контакт за медиите