Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. decembra 2016

4. januar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. decembra 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 30,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prilagoditve prevrednotenja in tehnične prilagoditve v znesku 1 milijon EUR, ki jo je izvedla ena nacionalna centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 8,6 milijarde EUR na 286,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2 milijardi EUR na 320,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 1.126,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,2 milijarde EUR na 114,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,7 milijarde EUR na 171,6 milijarde EUR. V sredo, 28. decembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 32,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 39,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 424,2 milijarde EUR (v primerjavi s 422,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 5,4 milijarde EUR na 1.654 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 30. decembra 2016 Razlika od 23. decembra 2016 – kupljeno Razlika od 23. decembra 2016 – zapadlo Razlika od 23. decembra 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - - –0,0 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,9 milijarde EUR - - +0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 203,5 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR - –0,6 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 22,8 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 51,1 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.254,6 milijarde EUR +0,0 milijarde EUR - –4,8 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,3 milijarde EUR - - +0,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,9 milijarde EUR na 889 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.098,046 EUR za unčo

USD: 1,0541 za EUR

JPY: 123,4 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2746 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.061 1 −30.575
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 327.854 1.607 8.476
  2.1 Terjatve do MDS 78.752 23 1.600
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 249.102 1.584 6.876
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.719 −5.584 769
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.082 890 −80
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.082 890 −80
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 595.873 6.073 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 39.131 6.254 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.570 0 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 172 −181 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 69.104 −2.554 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Drugi vrednostni papirji 320.873 578 −2.574
8 Javni dolg v eurih 26.460 −2 25
9 Druga sredstva 236.847 −3.201 8.789
Skupaj sredstva 3.662.901 −2.367 −20.441
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.126.216 −521 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 888.988 −41.875 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 424.208 1.335 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 69 20 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.427 611 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 220.760 −17.255 −1
  5.1 Sektor država 114.880 −18.193 −2
  5.2 Druge obveznosti 105.880 939 1
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 205.678 59.985 4
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.644 −3.640 292
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.301 −1.317 188
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.301 −1.317 188
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0 1.131
10 Druge obveznosti 221.402 290 2.074
11 Računi prevrednotenja 394.418 0 −24.128
12 Kapital in rezerve 99.527 0 0
Skupaj obveznosti 3.662.901 −2.367 −20.441

Stiki za medije