Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. decembru 2016

4. januára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. decembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 30,6 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj technickej úpravy v objeme 1 mil. EUR, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 8,6 mld. EUR na 286,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2 mld. EUR na 320,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,5 mld. EUR na 1 126,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 18,2 mld. EUR na 114,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 4,7 mld. EUR na 171,6 mld. EUR. V stredu 28. decembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 32,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 39,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 424,2 mld. EUR (v porovnaní so 422,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 5,4 mld. EUR na 1 654 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 30. decembru 2016 Zmena oproti 23. decembru 2016: nákup Zmena oproti 23. decembru 2016: splatenie Zmena oproti 23. decembru 2016: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 12,8 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,9 mld. EUR +0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 203,5 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 22,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 51,1 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 254,6 mld. EUR +0,0 mld. EUR -4,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41,9 mld. EUR na 889 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2016 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 098,046 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,0541 USD/EUR

123,4 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2746 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 1 −30 575
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 327 854 1 607 8 476
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 752 23 1 600
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 249 102 1 584 6 876
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 719 −5 584 769
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 082 890 −80
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 082 890 −80
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 595 873 6 073 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 39 131 6 254 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 570 0 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 172 −181 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 104 −2 554 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Ostatné cenné papiere 320 873 578 −2 574
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 460 −2 25
9 Ostatné aktíva 236 847 −3 201 8 789
Aktíva spolu 3 662 901 −2 367 −20 441
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 126 216 −521 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 888 988 −41 875 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 424 208 1 335 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 69 20 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 427 611 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 220 760 −17 255 −1
  5.1 Verejná správa 114 880 −18 193 −2
  5.2 Ostatné záväzky 105 880 939 1
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 205 678 59 985 4
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 644 −3 640 292
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 301 −1 317 188
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 301 −1 317 188
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0 1 131
10 Ostatné pasíva 221 402 290 2 074
11 Účty precenenia 394 418 0 −24 128
12 Základné imanie a rezervy 99 527 0 0
Pasíva spolu 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontakt pre médiá