Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 decembrie 2016

4 ianuarie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 decembrie 2016, scăderea de 30,6 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum și unei ajustări tehnice în valoare de 1 milion EUR efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 8,6 miliarde EUR, până la 286,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În cursul săptămânii, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 2 miliarde EUR, până la 320,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au restrâns cu 0,5 miliarde EUR, până la 1 126,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 18,2 miliarde EUR, până la 114,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 4,7 miliarde EUR, până la 171,6 miliarde EUR. Miercuri, 28 decembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 32,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 39,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 424,2 miliarde EUR (față de 422,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au redus cu 5,4 miliarde EUR, până la 1 654 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 30 decembrie 2016 Modificări față de 23 decembrie 2016 – achiziții Modificări față de 23 decembrie 2016 – răscumpărări Modificări față de 23 decembrie 2016 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - - -0,0 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,9 miliarde EUR - - +0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 203,5 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR - -0,6 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 22,8 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 51,1 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 254,6 miliarde EUR +0,0 miliarde EUR - -4,8 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,3 miliarde EUR - - +0,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 41,9 miliarde EUR, până la 889 de miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 decembrie 2016 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 098,046 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,0541/EUR

JPY: 123,4/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2746 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 382 061 1 −30 575
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 327 854 1 607 8 476
  2.1 Creanțe asupra FMI 78 752 23 1 600
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 249 102 1 584 6 876
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 719 −5 584 769
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 19 082 890 −80
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 19 082 890 −80
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 595 873 6 073 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 39 131 6 254 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 556 570 0 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 172 −181 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 69 104 −2 554 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Alte titluri 320 873 578 −2 574
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 460 −2 25
9 Alte active 236 847 −3 201 8 789
Total active 3 662 901 −2 367 −20 441
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 126 216 −521 0
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 888 988 −41 875 0
  2.2 Facilitatea de depozit 424 208 1 335 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 69 20 0
3 Alte angajamente în euro față de instituţii de credit din zona euro 9 427 611 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 220 760 −17 255 −1
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 114 880 −18 193 −2
  5.2 Alte angajamente 105 880 939 1
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 205 678 59 985 4
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 644 −3 640 292
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 301 −1 317 188
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 301 −1 317 188
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 263 0 1 131
10 Alte pasive 221 402 290 2 074
11 Conturi de reevaluare 394 418 0 −24 128
12 Capital și rezerve 99 527 0 0
Total pasive 3 662 901 −2 367 −20 441

Contacte media