Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. detsember 2016

4. jaanuar 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. detsembril 2016 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 30,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga tehtud tehniline kohandus 1 miljoni euro väärtuses.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 8,6 miljardi euro võrra 286,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2 miljardi euro võrra 320,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,5 miljardi euro võrra 1126,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,2 miljardi euro võrra 114,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,7 miljardi euro võrra 171,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. detsembril 2016 möödus 32,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 39,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 424,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 422,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 5,4 miljardi euro võrra 1654 miljardi euroni Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 30. detsember 2016 Erinevus võrreldes 23. detsembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 23. detsembriga 2016 – lunastamine Erinevus võrreldes 23. septembriga 2016 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 12,8 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 6,9 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 203,5 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –0,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 22,8 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 51,1 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1254,6 miljardit eurot +0,0 miljardit eurot –4,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,3 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,9 miljardi euro võrra 889 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2016. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1098,046 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,0541

EUR/JPY: 123,4

SDRid: 1,2746 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 382 061 1 −30 575
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 327 854 1 607 8 476
  2.1 Nõuded RVFle 78 752 23 1 600
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 249 102 1 584 6 876
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 719 −5 584 769
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 082 890 −80
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 082 890 −80
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 595 873 6 073 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 39 131 6 254 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 556 570 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 172 −181 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 104 −2 554 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Muud väärtpaberid 320 873 578 −2 574
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 460 −2 25
9 Muud varad 236 847 −3 201 8 789
Varad kokku 3 662 901 −2 367 −20 441
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 126 216 −521 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 888 988 −41 875 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 424 208 1 335 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 69 20 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 427 611 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 220 760 −17 255 −1
  5.1 Valitsussektor 114 880 −18 193 −2
  5.2 Muud kohustused 105 880 939 1
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 205 678 59 985 4
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 644 −3 640 292
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 301 −1 317 188
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 301 −1 317 188
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 263 0 1 131
10 Muud kohustused 221 402 290 2 074
11 Ümberhindluskontod 394 418 0 −24 128
12 Kapital ja reservid 99 527 0 0
Kohustused kokku 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontaktandmed