Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. december 2016

4. januar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. december 2016, afspejlede faldet i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 30,6 mia. euro kvartalsvise revalueringer samt en teknisk justering på 1 mio. euro foretaget af en national centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 8,6 mia. euro til 286,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2 mia. euro til 320,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 1.126,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,2 mia. euro til 114,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,7 mia. euro til 171,6 mia. euro. Onsdag den 28. december 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 32,9 mia. euro, og en ny på 39,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 424,2 mia. euro (mod 422,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 5,4 mia. euro til 1.654 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 30. december 2016 Ændring i forhold til 23. december 2016 – opkøb Ændring i forhold til 23. december 2016 – indfrielser Ændring i forhold til 23. december 2016 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 12,8 mia. euro - - -0,0 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,9 mia. euro - - +0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 203,5 mia. euro +0,0 mia. euro - -0,6 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 22,8 mia. euro - -0,2 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 51,1 mia. euro +0,0 mia. euro - -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.254,6 mia. euro +0,0 mia. euro - -4,8 mia. euro
Securities Markets Programme 102,3 mia. euro - - +0,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,9 mia. euro til 889 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2016 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.098,046 pr. fine oz.

USD: 1,0541 pr. EUR

JPY: 123,4 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2746 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.061 1 −30.575
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 327.854 1.607 8.476
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.752 23 1.600
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 249.102 1.584 6.876
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.719 −5.584 769
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.082 890 −80
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.082 890 −80
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 595.873 6.073 0
  5.1 Primære markedsoperationer 39.131 6.254 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 556.570 0 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 172 −181 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.104 −2.554 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Andre værdipapirer 320.873 578 −2.574
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.460 −2 25
9 Andre aktiver 236.847 −3.201 8.789
Aktiver i alt 3.662.901 −2.367 −20.441
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.126.216 −521 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 888.988 −41.875 0
  2.2 Indlånsfacilitet 424.208 1.335 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 69 20 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.427 611 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 220.760 −17.255 −1
  5.1 Offentlig forvaltning og service 114.880 −18.193 −2
  5.2 Andre forpligtelser 105.880 939 1
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 205.678 59.985 4
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.644 −3.640 292
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.301 −1.317 188
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.301 −1.317 188
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0 1.131
10 Andre forpligtelser 221.402 290 2.074
11 Revalueringskonti 394.418 0 −24.128
12 Kapital og reserver 99.527 0 0
Passiver i alt 3.662.901 −2.367 −20.441

Medie- og pressehenvendelser