Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. prosinci 2016

4. ledna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. prosince 2016 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 30,6 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění a dále technické úpravě o objemu 1 mil. EUR, kterou provedla jedna z národních centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 8,6 mld. EUR na 286,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2 mld. EUR na 320,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,5 mld. EUR na 1 126,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 18,2 mld. EUR na 114,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4,7 mld. EUR na 171,6 mld. EUR. Ve středu 28. prosince 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 32,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 39,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 424,2 mld. EUR (ve srovnání s 422,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 5,4 mld. EUR na 1 654 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 30. prosinci 2016 Rozdíl v porovnání s 23. prosincem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 23. prosincem 2016 – splacení Rozdíl v porovnání s 23. prosincem 2016 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR -0,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 6,9 mld. EUR +0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 203,5 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 22,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 51,1 mld. EUR +0,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 254,6 mld. EUR +0,0 mld. EUR -4,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,3 mld. EUR +0,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,9 mld. EUR na 889 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2016 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 098,046 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,0541 USD/EUR

JPY: 123,4 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2746 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 382 061 1 −30 575
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 327 854 1 607 8 476
  2.1 Pohledávky za MMF 78 752 23 1 600
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 249 102 1 584 6 876
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 719 −5 584 769
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 082 890 −80
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 082 890 −80
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 595 873 6 073 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 39 131 6 254 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 556 570 0 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 172 −181 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 104 −2 554 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Ostatní cenné papíry 320 873 578 −2 574
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 460 −2 25
9 Ostatní aktiva 236 847 −3 201 8 789
Aktiva celkem 3 662 901 −2 367 −20 441
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 126 216 −521 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 888 988 −41 875 0
  2.2 Vkladová facilita 424 208 1 335 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 69 20 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 427 611 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 220 760 −17 255 −1
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 880 −18 193 −2
  5.2 Ostatní závazky 105 880 939 1
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 205 678 59 985 4
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 644 −3 640 292
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 301 −1 317 188
  8.1 Vklady a ostatní závazky 9 301 −1 317 188
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 263 0 1 131
10 Ostatní pasiva 221 402 290 2 074
11 Účty přecenění 394 418 0 −24 128
12 Kapitál a rezervní fondy 99 527 0 0
Pasiva celkem 3 662 901 −2 367 −20 441

Kontakty pro média