Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 september 2017

26 september 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 september 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 259,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

21 september 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet inom ramen för det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 284,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 1 140,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 38,1 miljarder EUR till 236,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 125,9 miljarder EUR. Onsdagen den 20 september 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 5,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 647,6 miljarder EUR (jämfört med 649 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 2 214,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 22 september 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,2 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,8 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

230,8 miljarder EUR

+EUR 0,9 miljarder

+EUR 0,1 miljard

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,3 miljarder EUR

+EUR 0,0 miljarder

+EUR 0,3 miljarder

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

113,0 miljarder EUR

+EUR 1,9 miljarder

+EUR 0,1 miljard

Program för köp av offentliga värdepapper

1 743,0 miljarder EUR

+EUR 13,0 miljarder

+EUR 1,1 miljarder

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 21,3 miljarder EUR till 1 217,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.079 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.544 −393
  2.1 Fordringar på IMF 74.508 −14
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.036 −379
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.423 2.384
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.806 166
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.806 166
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 773.563 1.088
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.060 1.074
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.382 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 122 14
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.433 −2.089
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.498.495 14.355
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.214.147 14.170
  7.2 Andra värdepapper 284.348 186
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 239.133 3.825
Summa tillgångar 4.328.211 19.336
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.140.150 −1.819
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.865.245 −22.726
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.217.589 −21.341
  2.2 Inlåningsfacilitet 647.616 −1.394
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 40 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 10.657 3.967
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 362.324 38.063
  5.1 Offentliga sektorn 236.181 38.102
  5.2 Övriga skulder 126.142 −40
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 173.563 −1.968
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.725 1.018
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.759 979
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.759 979
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 225.875 1.822
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.297 0
Summa skulder 4.328.211 19.336

Kontakt för media