Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. septembra 2017

26. september 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. septembra 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 259,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

21. september 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 284,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 1.140,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 38,1 milijarde EUR na 236,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,5 milijarde EUR na 125,9 milijarde EUR. V sredo, 20. septembra 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 5,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 647,6 milijarde EUR (v primerjavi s 649 milijard EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 2.214,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 22. septembra 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,2 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

4,8 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

230,8 milijarde EUR

+0,9 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,3 milijarde EUR

+0,0 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

113,0 milijarde EUR

+1,9 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.743,0 milijarde EUR

+13,0 milijarde EUR

–1,1 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

91,2 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 21,3 milijarde EUR na 1.217,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.079 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 302.544 −393
  2.1 Terjatve do MDS 74.508 −14
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 228.036 −379
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.423 2.384
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.806 166
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.806 166
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 773.563 1.088
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.060 1.074
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 768.382 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 122 14
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 59.433 −2.089
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.498.495 14.355
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.214.147 14.170
  7.2 Drugi vrednostni papirji 284.348 186
8 Javni dolg v eurih 25.735 0
9 Druga sredstva 239.133 3.825
Skupaj sredstva 4.328.211 19.336
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.140.150 −1.819
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.865.245 −22.726
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.217.589 −21.341
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 647.616 −1.394
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 40 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.657 3.967
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 362.324 38.063
  5.1 Sektor država 236.181 38.102
  5.2 Druge obveznosti 126.142 −40
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 173.563 −1.968
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.725 1.018
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.759 979
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.759 979
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 225.875 1.822
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.297 0
Skupaj obveznosti 4.328.211 19.336

Stiki za medije