Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. septembru 2017

26. septembra 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. septembra 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 259,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

21. septembra 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 284,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 1 140,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 38,1 mld. EUR na 236,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 2,5 mld. EUR na 125,9 mld. EUR. V stredu 20. septembra 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 5,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 647,6 mld. EUR (v porovnaní so 649 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 2 214,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 22. septembru 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,8 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

230,8 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,3 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

113,0 mld. EUR

+1,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 743,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-1,1 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 21,3 mld. EUR na 1 217,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 079 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 544 −393
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 508 −14
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 036 −379
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 423 2 384
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 806 166
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 806 166
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 773 563 1 088
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 060 1 074
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 382 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 122 14
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 433 −2 089
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 498 495 14 355
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 214 147 14 170
  7.2 Ostatné cenné papiere 284 348 186
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 239 133 3 825
Aktíva spolu 4 328 211 19 336
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 140 150 −1 819
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 865 245 −22 726
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 217 589 −21 341
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 647 616 −1 394
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 40 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 657 3 967
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 362 324 38 063
  5.1 Verejná správa 236 181 38 102
  5.2 Ostatné záväzky 126 142 −40
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 173 563 −1 968
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 725 1 018
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 759 979
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 759 979
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 225 875 1 822
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 328 211 19 336

Kontakt pre médiá