Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 września 2017 roku

26 września 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22.09.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 259,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

21.09.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR, do 284,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR, do 1140,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 38,1 mld EUR, do 236,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,5 mld EUR, do 125,9 mld EUR. W środę 20.09.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 5,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 647,6 mld EUR (wobec 649 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR, do 2214,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 22.09.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,8 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

230,8 mld EUR

+0,9 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,3 mld EUR

+0,0 mld EUR

−0,3 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

113,0 mld EUR

+1,9 mld EUR

−0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1743,0 mld EUR

+13,0 mld EUR

−1,1 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 21,3 mld EUR, do 1217,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.079 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.544 −393
  2.1 Należności od MFW 74.508 −14
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.036 −379
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.423 2.384
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.806 166
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.806 166
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 773.563 1.088
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.060 1.074
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.382 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 122 14
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.433 −2.089
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.498.495 14.355
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.214.147 14.170
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 284.348 186
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 239.133 3.825
Aktywa razem 4.328.211 19.336
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.140.150 −1.819
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.865.245 −22.726
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.217.589 −21.341
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 647.616 −1.394
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 40 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 10.657 3.967
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 362.324 38.063
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 236.181 38.102
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.142 −40
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 173.563 −1.968
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.725 1.018
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.759 979
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.759 979
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 225.875 1.822
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.328.211 19.336

Kontakt z mediami