De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 september 2017

26 september 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 september 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 259,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

21 september 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 284,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 1.140,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 38,1 miljard naar EUR 236,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 125,9 miljard. Op woensdag 20 september 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 5,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 647,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 649 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 2.214,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 22 september 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,2 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,8 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 230,8 miljard

+EUR 0,9 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,3 miljard

+EUR 0,0 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 113,0 miljard

+EUR 1,9 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.743,0 miljard

+EUR 13,0 miljard

-EUR 1,1 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,3 miljard naar EUR 1.217,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.079 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.544 −393
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.508 −14
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.036 −379
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.423 2.384
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.806 166
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.806 166
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 773.563 1.088
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.060 1.074
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.382 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 122 14
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.433 −2.089
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.498.495 14.355
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.214.147 14.170
  7.2 Overige waardepapieren 284.348 186
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 239.133 3.825
Totaal activa 4.328.211 19.336
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.140.150 −1.819
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.865.245 −22.726
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.217.589 −21.341
  2.2 Depositofaciliteit 647.616 −1.394
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 40 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.657 3.967
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 362.324 38.063
  5.1 Overheid 236.181 38.102
  5.2 Overige verplichtingen 126.142 −40
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 173.563 −1.968
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.725 1.018
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.759 979
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.759 979
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 225.875 1.822
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.328.211 19.336

Contactpersonen voor de media