Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. rugsėjo 22 d.

2017 m. rugsėjo 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. rugsėjo 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 259,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. rugsėjo 21 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 284,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 1 140,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,1 mlrd. eurų – iki 236,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 125,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. rugsėjo 20 d., baigėsi 4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 5,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 647,6 mlrd. eurų (palyginti su 649 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,2 mlrd. eurų – iki 2 214,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. rugsėjo 22 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,8 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

230,8 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,3 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

113,0 mlrd. eurų

+1,9 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 743,0 mlrd. eurų

+13,0 mlrd. eurų

–1,1 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

91,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,3 mlrd. eurų – iki 1 217,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 079 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 544 −393
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 508 −14
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 228 036 −379
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 423 2 384
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 806 166
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 806 166
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 773 563 1 088
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 060 1 074
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 382 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 122 14
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 433 −2 089
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 498 495 14 355
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 214 147 14 170
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 284 348 186
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 239 133 3 825
Visas turtas 4 328 211 19 336
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 140 150 −1 819
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 865 245 −22 726
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 217 589 −21 341
  2.2 Indėlių galimybė 647 616 −1 394
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 40 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 657 3 967
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 362 324 38 063
  5.1 Valdžiai 236 181 38 102
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 142 −40
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 173 563 −1 968
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 725 1 018
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 759 979
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 759 979
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 225 875 1 822
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 297 0
Visi įsipareigojimai 4 328 211 19 336

Kontaktai žiniasklaidai