Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. september 2017

26. september 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

22. septembril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis praktiliselt muutumatuna 259,8 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

21. september 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 284,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 1140,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 38,1 miljardi euro võrra 236,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,5 miljardi euro võrra 125,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. septembril 2017 möödus 4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5,1 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 647,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 649 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 2214,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 22. september 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,8 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

230,8 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,3 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

113,0 miljardit eurot

+1,9 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1743,0 miljardit eurot

+13,0 miljardit eurot

–1,1 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,3 miljardi euro võrra 1217,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 079 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 544 −393
  2.1 Nõuded RVFle 74 508 −14
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 036 −379
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 423 2 384
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 806 166
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 806 166
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 773 563 1 088
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 060 1 074
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 382 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 122 14
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 433 −2 089
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 498 495 14 355
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 214 147 14 170
  7.2 Muud väärtpaberid 284 348 186
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 239 133 3 825
Varad kokku 4 328 211 19 336
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 140 150 −1 819
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 865 245 −22 726
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 217 589 −21 341
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 647 616 −1 394
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 40 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 657 3 967
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 362 324 38 063
  5.1 Valitsussektor 236 181 38 102
  5.2 Muud kohustused 126 142 −40
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 173 563 −1 968
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 725 1 018
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 759 979
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 759 979
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 225 875 1 822
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 328 211 19 336

Kontaktandmed