Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. september 2017

26. september 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. september 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 259,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

21. september 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 35 mio.

USD 35 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 284,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 1.140,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 38,1 mia. euro til 236,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,5 mia. euro til 125,9 mia. euro. Onsdag den 20. september 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 4 mia. euro, og en ny på 5,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 647,6 mia. euro (mod 649 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 2.214,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 22. september 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,2 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,8 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

230,8 mia. euro

+0,9 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,3 mia. euro

+0,0 mia. euro

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

113,0 mia. euro

+1,9 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.743,0 mia. euro

+13,0 mia. euro

-1,1 mia. euro

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,3 mia. euro til 1.217,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.079 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.544 −393
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.508 −14
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.036 −379
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.423 2.384
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.806 166
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.806 166
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.563 1.088
  5.1 Primære markedsoperationer 5.060 1.074
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.382 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 122 14
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.433 −2.089
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.498.495 14.355
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.214.147 14.170
  7.2 Andre værdipapirer 284.348 186
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 239.133 3.825
Aktiver i alt 4.328.211 19.336
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.140.150 −1.819
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.865.245 −22.726
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.217.589 −21.341
  2.2 Indlånsfacilitet 647.616 −1.394
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 40 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.657 3.967
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 362.324 38.063
  5.1 Offentlig forvaltning og service 236.181 38.102
  5.2 Andre forpligtelser 126.142 −40
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 173.563 −1.968
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 8.725 1.018
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.759 979
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.759 979
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 225.875 1.822
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.328.211 19.336

Medie- og pressehenvendelser