Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. září 2017

26. září 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. září 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 259,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

21. září 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 284,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 1 140,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 38,1 mld. EUR na 236,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,5 mld. EUR na 125,9 mld. EUR. Ve středu 20. září 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 5,1 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 647,6 mld. EUR (oproti 649 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 2 214,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 22. září 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,8 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

230,8 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,3 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

113,0 mld. EUR

+1,9 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 743,0 mld. EUR

+13,0 mld. EUR

-1,1 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

91,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,3 mld. EUR na 1 217,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 079 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 544 −393
  2.1 Pohledávky za MMF 74 508 −14
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 036 −379
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 423 2 384
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 806 166
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 806 166
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 773 563 1 088
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 060 1 074
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 382 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 122 14
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 433 −2 089
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 498 495 14 355
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 214 147 14 170
  7.2 Ostatní cenné papíry 284 348 186
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 239 133 3 825
Aktiva celkem 4 328 211 19 336
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 140 150 −1 819
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 865 245 −22 726
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 217 589 −21 341
  2.2 Vkladová facilita 647 616 −1 394
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 40 9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 657 3 967
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 362 324 38 063
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 236 181 38 102
  5.2 Ostatní závazky 126 142 −40
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 173 563 −1 968
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 725 1 018
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 759 979
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 759 979
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 225 875 1 822
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 297 0
Pasiva celkem 4 328 211 19 336

Kontakty pro média